Všeobecné obchodné podmienky

pre obchodných partnerov, predajcov a distribútorov spoločnosti WAMAK, s.r.o.

Verzia 04/2023

Definície

"Kupujúci" sa vzťahuje na zmluvného partnera v zmysle obchodného partnera, predajcu, distribútora a obchodného partnera, a teda na podniky.

"Predávajúci" sa vzťahuje na spoločnosť WAMAK, s.r.o.

"Výrobok" sa vzťahuje na výrobok vyrobený alebo dodaný predávajúcim. Vo väčšine prípadov ide o jednotku tepelného čerpadla.

Aplikácia

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim a rušia všetky predchádzajúce protichodné podmienky stanovené kupujúcim. Nesplnenie jednej alebo viacerých z týchto podmienok z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných podmienok. Tieto podmienky musia byť prijaté v plnom rozsahu a bezpodmienečne a musia byť výslovne schválené s odkazom na objednávku, s výnimkou písomného súhlasu podpísaného predávajúcim.

Cenové ponuky, ponuky a objednávky

Cenové ponuky a ponuky predávajúceho, ústne aj písomné, sa nepovažujú za záväzné. Objednávky prijaté predávajúcim sa považujú za platné až po ich písomnom potvrdení. Objednávky prijaté našimi zástupcami sú platné až po našom prijatí alebo potvrdení, s výnimkou písomnej dohody podpísanej predávajúcim. Údaje, miery, predmety, ceny, vlastnosti, výkon a všetky ostatné údaje uvedené v našich katalógoch, cenníkoch, prospektoch, obežníkoch atď. sú orientačné; môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia a sú pre nás záväzné len vtedy, ak bolo výslovne uvedené prijatie alebo potvrdenie týchto konkrétnych údajov. Akýkoľvek výkres alebo technický dokument týkajúci sa výrobkov predávajúceho, aj keď bol klientovi vrátený, zostáva výlučným vlastníctvom predávajúceho a klient ho nemôže bez predchádzajúceho písomného povolenia používať, kopírovať, reprodukovať, prenášať alebo oznamovať tretím osobám.

Ceny

Všetky ceny uvedené predávajúcim sa môžu zmeniť a sú uvedené v eurách (EUR) bez DPH. Ak nie je písomne dohodnuté inak, odhady nákladov sa vytvárajú bez záruky presnosti. Ceny uvedené v cenníku sú určené ako "tovar zabalený podľa štandardných interných postupov" a obaly alebo ochranné prostriedky poskytnuté na zabránenie poškodenia alebo znehodnotenia materiálov v bežných prepravných podmienkach, sú fakturované v nákladových cenách a nie je možné ich vrátiť. Akékoľvek špeciálne alebo individuálne balenie sa vykoná na požiadanie. Uplatnia sa ceny platné v čase dodania: určené pre tovar v rámci dostupných zásob predávajúceho. Ceny sú vypočítané na základe nákladov na suroviny, materiálové komponenty, náklady na prácu: v prípade výkyvov môžu ceny prejsť úpravami bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia.

Dodanie

Dodacie podmienky, ktoré sú uvedené v ponuke a potvrdení objednávky, sú čisto orientačné a nie sú pre predávajúceho záväzné. Predávajúci nie je za žiadnych okolností povinný nahradiť kupujúcemu priame alebo nepriame škody spôsobené oneskorenou dodávkou alebo úplným alebo čiastočným prerušením dodávky. Kupujúci nemôže zrušiť objednávku, a to ani úplne, ani čiastočne, z dôvodu nesplnených dodacích podmienok.

Doprava

Tovar cestuje na riziko kupujúceho alebo adresáta v takom rozsahu, že sa považuje za predaný v továrni, pokiaľ neexistujú iné písomné údaje. tovar nie je nikdy poistený nami na prepravu, pokiaľ o to klient výslovne písomne nepožiada, ktorý bude zodpovedný za poplatok. Keďže naše balenie je vykonávané profesionálnym spôsobom, v prípade poškodenia tovaru počas prepravy je potrebné uplatniť nároky na náhradu škody u prepravnej spoločnosti. Skúšky sa vykonávajú vo výrobnom závode počas bežnej pracovnej doby podľa systémov používaných v odvetví; tieto skúšky sa môžu vykonať na mieste inštalácie len s naším výslovným povolením a po predchádzajúcom písomnom oznámení termínu skúšok. Všetky skúšky vykonané z iniciatívy zákazníka sa pre nás nepovažujú za platné, ak sa nevykonali za prítomnosti technika predávajúceho.

Platba

Platba sa uskutoční na bankový účet predávajúceho uvedený na vystavených dokladoch bez ohľadu na stanovenú cenu. Platba je splatná podľa dohodnutých podmienok aj v prípade oneskorenej dodávky, poškodenia tovaru počas prepravy alebo čiastočnej či úplnej straty počas prepravy, ako aj v prípade, že tovar bude prepravovaný kupujúcim a zostane nevyzdvihnutý. Všetky platby sa musia uskutočniť v eurách. Zmenky alebo iné dohodnuté spôsoby platby nemajú za následok zmeny alebo odchýlky od tejto normy. V prípade predĺženej splatnosti bude mať nedodržanie termínu splatnosti za následok automatické prepadnutie spôsobu platby, žiadosť o okamžité zaplatenie celej sumy, začiatok úročenia omeškania a peňažného precenenia podľa indexu EÚ.

Pozastavenie a zrušenie objednávky

Ak sa nedodrží niektorá z podmienok predaja, hoci len čiastočne, alebo ak dôjde k akejkoľvek zmene v obchodnej spôsobilosti kupujúceho, predávajúci má právo pozastaviť akékoľvek ďalšie dodávky. Nezávisle od vyššie uvedenej okolnosti má predávajúci právo znížiť svoje úverové limity voči kupujúcemu (ak také existujú) vždy, keď sa zmenia všeobecné trhové podmienky alebo keď nastanú skutočnosti alebo okolnosti takej povahy, že ovplyvnia normálne fungovanie činnosti kupujúceho. Predávajúci nevedie zásoby výrobkov. Všetka výroba sa uskutočňuje na základe objednávky. Objednávky zrušené kupujúcim môžu podliehať storno poplatku.

Storno poplatky:

Prijatá objednávka,nepotvrdená

bez poplatku

Objednávka potvrdená - nevyrobená

15%

Objednávka vytvorená - nie je odoslaná

25%

Vrátenie výrobku

Výrobok je možné vrátiť predávajúcemu len s jeho výslovným písomným súhlasom, a to najneskôr do 14 dní od odoslania. Pred vrátením je potrebné vyplniť a podpísať formulár na vrátenie tovaru, ktorý sa nachádza na webovej stránke predávajúceho.

Záruka, zodpovednosť za výrobok

Záruka je obmedzená na výmenu chybného alebo poškodeného komponentu, nie celého výrobku. Poškodené diely je potrebné vrátiť predajcovi. Ďalšie náklady, škody, úroky alebo kompenzácie iné, ako sú opísané v tomto dokumente, nebudú akceptované. Akékoľvek reklamácie uplatnené kupujúcim v lehote maximálne 24 mesiacov od vystavenia faktúry, pričom naše výrobky boli nami uznané ako chybné, môžeme vymeniť len my alebo náš certifikovaný partner. Naša zodpovednosť je však obmedzená na chyby, ktoré sa prejavia v bežných pracovných podmienkach a pri správnom používaní našich výrobkov. Záruka neplatí, ak kupujúci nezaplatil dodávateľovi, ak sa s výrobkami alebo ich identifikačnými údajmi manipulovalo alebo boli upravené, ak používanie a/alebo inštalácia výrobkov nezodpovedá návodom, platným predpisom a bežným obchodným normám alebo ak výrobky neboli pravidelne a správne udržiavané. Záruka sa nevzťahuje na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu v dôsledku opotrebovania. Odchýlky dodaného výrobku od toho, ktorý bol objednaný, ako napríklad nesprávne rozmery alebo nesprávny výrobok (nesprávna dodávka), musia byť nahlásené do 3 dní od dodania a pred akýmkoľvek ďalším predajom a/alebo ďalším opracovaním alebo spracovaním. V opačnom prípade sa výrobok považuje za prijatý a nemožno ho vrátiť ani vymeniť. Všetky rady poskytnuté predávajúcim, či už ústne alebo písomne, nie sú záväzné a nezbavujú zákazníka povinnosti skontrolovať výrobok, či je vhodný na zamýšľaný účel. Predávajúci nezaručuje, že výrobky v nasledujúcich dodávkach budú presne zodpovedať výrobkom v prvej dodávke. Vylúčené sú akékoľvek záruky na jednorazové diely, ako sú filtre, filtračné prvky, anódy a elektrické diely, obehové čerpadlá, elektrické ponorné ohrievače, ventily a doskové výmenníky tepla (napríklad z dôvodu usadzovania vodného kameňa, korózie, chodu nasucho, nevhodnej kvality vody) alebo diely inštalované na mieste. V prípade pochybností musí používateľ výrobku Koncový zákazník preukázať súlad s predpismi o kvalite vody podľa národne platnej normy. V prípade nádrží sa musí preukázať, že anóda proti korózii bola udržiavaná.

Okrem toho, upozorňujeme, že odletujúce čiastočky hrdze sa môžu vyskytnúť na všetkých dieloch vystavených atmosfére.Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok zodpovednosť v rámci záruky zaniká - ak zákazník alebo tretie strany vykonajú zmeny alebo opravy na výrobku bez nášho písomného súhlasu

- ak sa použije neoriginálne príslušenstvo,

- ak sa výrobky nepoužívajú v súlade s ich určením
- ak sa nedodrží návod na inštaláciu a obsluhu- ak systém uvedie do prevádzky ktokoľvek bez príslu-šného oprávnenia a kvalifikácie alebo písomne poverený servisný dodávateľ

- v prípade chybných pomocných zariadení, ako sú nedostatočné prietoky alebo premostenia systému, chýbajúci prietokový spínač v systéme zdroja tepla a alebo v systéme chladiča, chýbajúci elektrický ponorný ohrievač so zdrojom tepla vzduch, vonkajšia kontrola, zásah do riadiacej jednotky, znečistenie počas výstavby, zlá kvalita vody, chýbajúca hydraulická izolácia, nesprávne ventily
- v prípade nesprávneho dimenzovania a/alebo chybnej konštrukcie systému zdroja tepla

- ak výparníky a/alebo kondenzátory nie sú pripojené v súlade s pokynmi pre inštaláciu a pripojenie. predávajúci ručí len za funkčnosť výrobkov, nie však za ich vzhľad. Akýkoľvek takýto záručný záväzok sa vzťahuje výlučne na chybné časti zariadenia, nie však na prácu a cestovné náklady potrebné na ich odstránenie.
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za prevádzkové náklady a emisie hluku v mieste inštalácie, pretože závisia od konfigurácie systému, budov, počasia, správania používateľov a nastavení ovládania.
Ak nie je písomne dohodnuté inak, miestom plnenia pre všetky služby, ktoré má predávajúci poskytnúť v rámci záruky, je sídlo spoločnosti predávajúceho.

Reklamácie a spory

Predávajúci musí byť písomne kontaktovaný v prípade akýchkoľvek reklamácií alebo sporov týkajúcich sa kvality, a to do troch dní od objavu. Reklamácie týkajúce sa kvality nie je možné uplatniť, pokiaľ príslušné výrobky neboli v plnej výške zaplatené. Písomné oznámenie musí obsahovať podrobný opis závady.

Zo záručných nárokov, ako aj z nárokov na náhradu servisných nákladov sú vyňaté nasledujúce operácie: - Nastavenie regulátora a optimalizácia parametrov v regulátore.

- Nastavenie a korekcie expanzného ventilu

- Výmena doskového výmenníka tepla, či už výpar-níka alebo kondenzátora, v dôsledku jeho fyzického poškodenia - doskový výmenník tepla je v každom prípade vylúčený zo záručných nárokov

- dodatočné naplnenie chladivom alebo doplnenie plnej náplne chladiva

- Výmena filter-dehydrátora

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za únik alebo stratu pracovnej kvapaliny počas prepravy. Pred prvým uvedením výrobku do prevádzky sa vykoná kontrola tesnosti všetkých závitových spojov na strane chladiva / ventily Rotallock na kompresore Scroll, zásobník chladiva a iné /, ako aj všetkých závitových spojov na strane hydrauliky.

Dobrá vôľa

Počas prvých 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky ponúka predávajúci kompenzácie servisných nákladov na základe tabuľky odporúčaní odvetvia, ktorú nájdete na stránke szchkt.org. Ceny zahŕňajú čas na odhalenie problému a práce. Chybný komponent dodá predávajúci počas záručnej doby bezplatne buď pred servisom, alebo po servise. Pre započítanie nákladov na servis a materiál je potrebné chybný diel vrátiť predávajúcemu do siedmich dní po servise vrátane datovaného a podpísaného formulára servisného protokolu. Maximálne náklady na iné práce ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, sú obmedzené na 40 Eur/hod. Uhrádza sa maximálne 5 hodín práce. Akékoľvek ďalšie náklady na dopravu alebo administratívne náklady sú vylúčené.

Inštalatér / technik vykurovania

Práca

Predpokladaná dĺžka trvania - hodiny

Paušálna sadzba

výmena trojcestného ventilu

1,5

60 Eur

výmena obehového čerpadla

1

40 Eur

výmena prídavného vykurovacieho telesa

1,5

60 Eur

výmena netesného komponentu

1

40 Eur

Technik klimatizácie / chladenia

Práca

Predpokladaná dĺžka trvania - hodiny

Paušálna sadzba

výmena expanzného ventilu

2

120 Eur

výmena tlakového snímača

1

60 Eur

výmena lamelového výmenníka vonkajšej jednotky

4

240 Eur

výmena kompresora

3

180 Eur

Elektrikár

Práca

Predpokladaná dĺžka trvania - hodiny

Paušálna sadzba

výmena pohonu trojcestného ventilu

1

40 Eur

výmena softštartéra

1

40 Eur

stukač / istíč výmena

0,5

20 Eur

výmena hlavného regulátora

2

80 Eur

výmena riadiacej jednotky HMI

0,5

20 Eur

výmena senzorov

0,5

20 Eur

     

Paušálny poplatok za prepravu - fix za incident

1

25 Eur

Tabuľka 1. Cenník kompenzácií nákladov na služby

 

Vyššie uvedené kompenzačné náklady je možné uplatniť až po tom, čo predávajúci obdrží písomný servisný protokol najneskôr do siedmich dní od vykonania servisu a chybný/vymenený komponent bude doručený späť predávajúcemu.

Vyššia moc

Dodacie podmienky v našich ponukách alebo akceptáciách sú čisto orientačné a nie sú záväzné. Požiar, záplavy, štrajk a iné príčiny vyššej moci zbavujú predávajúceho jeho povinnosti dodať tovar.

Spory a rozhodcovské konania

Zmluvné strany podniknú všetky kroky na to, aby všetky spory a nezhody, ktoré by mohli vzniknúť na základe existujúcej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vyriešili priateľským rokovaním. V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť dohodu, budú všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky v slovenskom jazyku s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Obchodnej komore Slovenskej republiky. Rozhodnutie súdu je konečné a záväzné pre obe zmluvné strany, ktoré sú povinné ho rešpektovať.

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť: WAMAK s.r.o., Orovnica 252, 966 52 Orovnica, IČO: 36 628 972

Kontaktné údaje správcu sú :

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 918 396 879

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás), ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) GDPR

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na monitorovanie priestorov kamerovým systémom za účelom ochrany majetku podľa článku 6 ods.1 písmeno f) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt, poprípade údaje o firme) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna objednávka medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie objednávky, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vytvoriť objednávku či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Poskytnutie dohodnutej služby v oblasti výroby a predaja tepelných čerpadiel.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov .

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva :

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR

 • Právo na obmedzenie spracúvania

 • Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR

 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR

 • Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR

 • Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo poštou na adresu: WAMAK s.r.o., Orovnica 252, 966 52 Orovnica, IČO: 36 628 972

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na korešpondenčnú adresu: WAMAK s.r.o., Orovnica 252, 966 52 Orovnica, IČO: 36 628 972

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

 • odvoláte svoj súhlas,

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,

 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

 • vytvárania zákazníckeho profilu,

 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.alebo poštou na adresu podnikania: WAMAK s.r.o., Orovnica 252, 966 52 Orovnica, IČO: 36 628 972

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

 

Zásady používania súborov cookies

 

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Ako používame súbory cookies 
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme 
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 

Súbory cookies tretích strán 
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov. 

Viac informácií 
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

 Orovnica 252
SK - 966 52 Orovnica
Tel: +421 918 396 879
IČO: 36628972
IČ DPH: SK2021865835

Email
servis: servis(at)wamak.sk
predaj: predaj(at)wamak.sk
dodavatelia: nakup(at)wamak.sk

12 - 13 =